Corona

Cliëntenraad Quintus/Zeewinde

Een cliëntenraad heeft onder andere de taak de medezeggenschap van cliënten in de zorg te bevorderen en te bewaken. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen en is de spreekbuis van alle cliënten. Als cliënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan dan via de cliëntenraad.

Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn o.a.:

  • Recht op informatie: de zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.
  • Recht op overleg: de cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.
  • Recht om te adviseren: de cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

 

Wat betekent dat voor u

Elke cliënt is uniek en heeft zijn of haar eigen vragen. Deze kunnen gaan over ondersteuning in het dagelijks leven, een respectvolle bejegening, het hebben van een veilige en vertrouwde plek met voldoende privacy of bijvoorbeeld over sociale contacten met anderen. Iedereen heeft recht op een goed antwoord op deze vragen. Eén van de taken van de cliëntenraad is dan ook de individuele zeggenschap van de cliënten te bevorderen.

Gemeenschappelijke vragen

Vaak komen vragen, wensen of behoeftes van verschillende cliënten met elkaar overeen. Bijvoorbeeld als het gaat over kwaliteit van de maaltijden, veiligheid, gezondheid of over hygiëne of over ontspanningsactiviteiten. Als het gaat over deze gemeenschappelijke vragen, wensen en behoeftes behartigt de cliëntenraad de belangen van de cliënten. Samen sta je immers sterk!

Advies

Daarbij mag de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over alle onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn. Dat is vastgelegd in de wet Medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de cliënten van Quintus en Zeewinde. In de raad kunnen bewoners/cliënten zitting hebben, maar ook “vertegenwoordigers” (familieleden/ vrijwilligers/ zaakwaarnemers). Voor deze vertegenwoordigers is het belangrijk dat ze regelmatig in de instelling zijn en de dagelijkse gang van zaken meemaken.

De huidige samenstelling is als volgt:

  • Renso Vonk (voorzitter)
  • Joke de Wit
  • Maritza van Assen
  • Liesbeth Wijnvoord-Plugge
  • Erica Helder
  • Ans Vleugels Merkx

Wilt u contact met de cliëntenraad?

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. Zij houden daarom regelmatig contact mantelzorgbijeenkomsten, cliëntenraadplegingen en via de onlangs opgerichte WhatsApp-groepen specifiek voor Quintus en ZeeWinde. Ook brengen zij af en toe spontaan een bezoek aan de cliënten in Quintus en ZeeWinde. 

De cliëntenraad Quintus/ZeeWinde is bereikbaar via het adres van Respect.

U kunt een brief sturen t.a.v. de Cliëntenraad Quintus/ZeeWinde, Postbus 84050, 2508 AB Den Haag. 

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad via clientenraad_QS/ZW@respectzorg.nl

Deel deze pagina