Corona

Cliëntenraad Het Uiterjoon

De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Het Uiterjoon. Een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor een zorginstelling. Bewoners hebben zo de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die hen aangaan.

Clientenraad Het Uiterjoon

Clientenraad Het Uiterjoon

Uw vertegenwoordigers

De cliëntenraadsleden van Het Uiterjoon zijn:

  • Wolfgang Nanninga (heeft afscheid genomen per april 2022)
  • Marian van den Broek-Laro (tijdelijk vertegenwoordiging CCR)
  • Jan de Mos (plaatsvervangend voorzitter)
  • Vacature 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat voor de cliënten belangrijk is. De cliëntenraad komt minimaal zes keer per jaar bij elkaar in een onderling of regulier overleg. Daarnaast vindt - eveneens zes keer per jaar - een overlegvergadering plaats met het management. In 2022 overlegt CR HU op maandag op de volgende data: 11 januari, 17 januari, 28 februari, 4 april, 2 mei (was 25 april), 16 mei, 30 mei, 4 juli, 12 september, 26 september, 24 oktober en 5 december. 

Naast de ‘lokale’ cliëntenraad heeft Respect ook een centrale cliëntenraad, die adviseert over zaken die alle cliënten van Respect aangaan. Alle lokale cliëntenraden van Respect  hebben een vertegenwoordiger in de centrale cliëntenraad. De Raad van Bestuur van Respect voert het overleg met de centrale cliëntenraad.

Interesse in de Cliëntenraad?

De cliëntenraad is op zoek naar cliënten of mantelzorgers die zitting willen nemen in de cliëntenraad. Heeft u belangstelling? U kunt het ons laten weten via 06-83 88 93 26 of per mail via m.kleijweg@respectzorg.nl

Wie kunnen zitting nemen in de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Het Uiterjoon heeft meerdere zetels. Cliënten die de belangen van de cliënten van Het Uiterjoon willen behartigen, kunnen zich aanmelden om in de cliëntenraad zitting te nemen.

Omdat het voor cliënten soms moeilijk is zelf in de cliëntenraad zitting te nemen, kunnen ook vertegenwoordigers van hen, bijvoorbeeld familieleden, dat doen. Natuurlijk is het noodzakelijk dat deze niet-cliënten de (leef)situatie in Het Uiterjoon of de thuissituatie kennen. Want zij moeten de cliënten wel goed kunnen vertegenwoordigen.

Contact

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er onder de cliënten leeft. De leden van de cliëntenraad zijn daarom zo mogelijk aanwezig bij mantelzorgbijeenkomsten. Onder meer informele contacten met cliënten en familieleden dragen ertoe bij dat de cliëntenraad weet wat de achterban belangrijk vindt.
Zaterdag 25 juni was er een ontmoetingsbijeenkomst voor alle locaties van Respect in Bosch en Duin aan de Scheveningseweg. 

Wilt u meer weten over de cliëntenraad? De leden van de raad zijn graag bereid u nader te informeren. 

U kunt hen direct mailen via clientenraadHU@respectzorg.nl of telefonisch via de onafhankelijk ambtelijk secretaris: 06 83 88 93 26.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt juni 2022

Deel deze pagina