Corona

Cliëntenraad Bosch en Duin

Respect bestaat uit de locaties Bosch en Duin, Quintus, Het Uiterjoon, Zeewinde en Respect Wijkzorg. Alle locaties hebben een eigen cliëntenraad. Op deze pagina vindt u meer informatie over de cliëntenraad van Bosch en Duin.

Cliëntenraad Bosch en Duin

Samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van de cliënten van Bosch en Duin. In de raad kunnen bewoners/cliënten zitting hebben, maar ook “vertegenwoordigers” (familieleden/ vrijwilligers/ zaakwaarnemers). De huidige samenstelling van de cliëntenraad Bosch en Duin is als volgt:

  • Chris Verbrugge (voorzitter)
  • Catharina Boon (vice voorzitter en vertegenwoordiging CCR)
  • Lenie de Vries
  • Kees Roeleveld
  • Rinus van der Toorn
  • kandidaat lid Robert van der Maas 

Overleg van de cliëntenraad:

Vanwege de coronamaatregelen overlegt de cliëntenraad weer online via Microsoft Teams.

In 2022 overlegt de CR B&D op woensdag, eerst onderling en aansluitend met het management.
Op de volgende data: 5 januari, 16 februari, 30 maart, 25 mei, 8 juni, 14 september en 23 november 2022

Bevoegdheden van de cliëntenraad

De cliëntenraad heeft instemmingsrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van Bosch en Duin van belang zijn: de recreatiemogelijkheden, de maaltijden, de benoeming van leidinggevenden, de kwaliteit van zorg, enzovoorts. De bevoegdheden van de cliëntenraad zijn wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Werkzaamheden van de cliëntenraad

Bosch en Duin heeft een actieve cliëntenraad. Minimaal zes keer per jaar vergadert de cliëntenraad met het management. Ter voorbereiding op deze overleggen komt de cliëntenraad zelf ook zes keer per jaar bijeen. Deze vergaderingen zijn altijd openbaar. Dat wil zeggen dat iedereen die in Bosch en Duin woont of daar op andere wijze direct mee te maken heeft van harte welkom is om mee te praten. Er wordt gesproken over zaken die de zorg, de behandeling, het wonen en verblijven in Bosch en Duin betreffen.

De Centrale Cliëntenraad CCR adviseert met name over locatie overstijgende zaken die de cliënten betreffen. Vanuit de cliëntenraad Bosch en Duin neemt een vertegenwoordiger, Catharina Boon, deel aan de CCR vergaderingen. 

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er onder de bewoners en cliënten leeft. De leden van de cliëntenraad zijn daarom vaak aanwezig bij bewoners-/familiebijeenkomsten. Zij komen regelmatig koffie drinken op de afdeling. Informele contacten met bewoners en familieleden dragen ertoe bij dat de cliëntenraad weet wat de ‘achterban’ belangrijk vindt. De corona maatregelen maken dit in deze tijd lastig maar de intentie is om wat weer kan zo snel mogelijk weer op te pakken. 

Clientenraad Bosch en Duin

Cliëntenraad Bosch en Duin

Bereikbaarheid

De cliëntenraad is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, Mirjam Kleijweg, zij is bereikbaar per e-mail via m.kleijweg@respectzorg.nl of telefonisch via 06-83 88 93 26. Indien u geen mail of internet mogelijkheden heeft kunt u ook een brief sturen t.a.v. de Cliëntenraad Bosch en Duin, Postbus 84050, 2508 AB Den Haag.

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de leden van de cliëntenraad via e-mail clientenraadbd@respectzorg.nl

Deel deze pagina