Corona

Cliëntenraad Wijkzorg

Sinds januari 2021 heeft Respect een cliëntenraad Wijkzorg. Deze cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten die thuis wonen en thuiszorg of diensten van het behandelcentrum ontvangen. Cliënten hebben zo de kans om mee te praten en mee te beslissen over aangelegenheden die hen aangaan. In de raad kunnen zowel cliënten zelf als hun vertegenwoordigers (familie, vrijwilligers) zitting hebben.

 

De Cliëntenraad Wijkzorg is van start in 2021

Clientenraad Wijkzorg

Samenstelling cliëntenraad

In de raad kunnen bewoners/cliënten zitting hebben, maar ook “vertegenwoordigers” (familieleden/ vrijwilligers/ zaakwaarnemers). De huidige samenstelling van de cliëntenraad Wijkzorg is als volgt:

  • Adrie van den Hoek (voorzitter)
  • Nel van Tongeren
  • Bart van der Haven
  • Annette Rip - kandidaat raadslid
  • Vacature

Wat doet de cliëntenraad Wijkzorg?

Een belangrijke rol van de cliëntenraad is om een spreekbuis van cliënten te zijn. Verder is de cliëntenraad ook een soort waakhond: zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten en bewaakt ook de rechten van cliënten. Zo geeft de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor de cliënten van belang zijn, bijvoorbeeld: de kwaliteit van zorg, de benoeming van een nieuwe manager, belangrijke wijziging in de organisatie van de zorgverlening, enzovoorts. Daarnaast heeft de cliëntenraad ook instemmingsrecht, zoals bij de procedure zorgplannen en het algemeen beleid ten aanzien van kwaliteit, hygiëne en veiligheid. 

Een verslag van de onderwerpen die besproken zijn in de cliëntenraad kunt u opvragen bij de onafhankelijk secretaris.

Hoe werkt de cliëntenraad Wijkzorg?

De cliëntenraad Wijkzorg is een nieuwe en actieve raad. Zes keer per jaar vergadert de cliëntenraad met de manager extramurale zorg. Ter voorbereiding op deze overleggen komt de cliëntenraad zelf ook zes keer per jaar bijeen. Tijdens deze overleggen worden de voorstellen voor instemming en advies voorbereid en geformuleerd.

Minimaal een keer per jaar organiseert de cliëntenraad een themabijeenkomst met de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Woensdag 24 november moest worden geannuleerd maar in 2022 zal er hopelijk weer een themabijeenkomst plaatsvinden. 

Interesse om lid te worden van de cliëntenraad?

De cliëntenraad is regelmatig op zoek naar cliënten of mantelzorgers die zitting willen nemen in de cliëntenraad. Heeft u belangstelling? U kunt het ons laten weten via 06-83 88 93 26 of per mail via Clientenraadwijkzorg@respect.nl

Wilt u contact met de cliëntenraad?

Voor de cliëntenraad is het belangrijk om te weten wat er leeft onder de cliënten. Daarom organiseert de raad bijeenkomsten voor cliënten en hun vertegenwoordigers om te horen wat de ervaringen zijn en welke punten verbeterd kunnen worden.

De cliëntenraad Wijkzorg is bereikbaar via de ambtelijk secretaris, per e-mail via m.kleijweg@respectzorg.nl of telefonisch via 06-83 88 93 26. U kunt ook een brief afgeven t.a.v. de ambtelijk secretaris Mirjam Kleijweg, bij de receptie van Respectzorg aan de Scheveningseweg 76, 25 17 KZ of Postbus 84050 2508 AB Den Haag.

Deel deze pagina